Regulamin zakupów na stronie Altenberg.pl (archiwalny)

(Treść regulaminu obowiązującego do zamówień realizowanych do dnia 31.12.2022 włącznie.)

Treść aktualnego regulaminu można znaleźć na: https://altenberg.pl/regulamin/

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży książek i innych artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.altenberg.pl. Sklep internetowy www.altenberg.pl jest platformą internetową prowadzoną przez spółkę: Altenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 368291564, KRS: 0000694784, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

§ 1 Definicje
 1. Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku lub numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres do zwrotów oraz reklamacji: Altenberg/InPost Fulfillment, Świerkowa 1AB, 05-850 Bronisze.
 3. Cennik dostaw: zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów prezentowane na etapie składania zamówienia.
 4. Dane kontaktowe: Altenberg sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa (uwaga – inny adres do obsługi zwrotów i reklamacji, patrz pkt 2), e-mail: sklep@altenberg.pl.
 5. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej kosztu wymieniona w cenniku dostaw. 
 6. Dowód zakupu: e-faktura VAT wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Karta towaru: pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym towarze.
 8. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2070 ze zm.).
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista towarów sporządzona z oferowanych w sklepie towarów na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania towaru – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania towaru – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy prezentowana na etapie składania zamówienia.
 18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 poz. 1823).
 19. Prawo konsumenckie – ustawa 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.).
 20. Towar – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena / jednostka).
 21. Przedmiot umowy towar i jego dostawa do miejsca wydania towaru.
 22. Punkt odbioru miejsce wydania towaru nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu zawartym w cenniku dostaw.
 23. Rzecz – pojedyncza rzecz ruchoma składająca się na towar.
 24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem URL http://www.altenberg.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć u Sprzedającego zamówienie.
 25. Sprzedający:
  Altenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 368291564, KRS: 0000694784, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr konta: 31 1160 2202 0000 0003 3508 8395, Millennium Bank S.A.
 26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 27. Termin realizacji – podany na karcie towaru czas, w ciągu którego towar zostanie wysłany do Kupującego.
 28. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku Konsumentów albo umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku Klientów.
 29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 30. Wada fizyczna – niezgodność towaru z umową, a w szczególności jeśli towar:
  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma on właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na towarze sprzedanym swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał, ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem.
 31. Wada prawna – sytuacja, kiedy sprzedany Kupującemu towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 32. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania towaru i dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§ 2 Warunki ogólne
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, ani kosztu płatności za zakupiony towar, który uzależniony jest od wybranej przez Kupującego metody płatności.
 5. Wszelkie terminy wskazane w niniejszym regulaminie liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: treści zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy, dokumentu gwarancji, jeżeli została udzielona przez producenta lub wytwórcę towaru.
 7. Płatności są obsługiwane przez:
  1. w przypadku płatności online:
   • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (KRS: 0000274399) –za pośrednictwem serwisu payu.pl;
   • Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków (KRS: 0000700791) – za pośrednictwem serwisu dotpay.pl;
   • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań (KRS: 0000347935) – za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl;
   • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  2. W przypadku płatności za pobraniem:
   • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (KRS: 0000334972);
   • InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (NIP: 6793108059);
   • „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (KRS: 0000020446);
   • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa (KRS: 0000028368);
   • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 (KRS: 0000005009);
   • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa (KRS: 0000631916);
   • zgodnie z ich regulaminami.
 8. W przypadku wyboru metody płatności za przedmiot umowy kartą debetową albo kredytową, Kupujący może dokonać zapłaty za przedmiot umowy następującymi rodzajami kart debetowych albo kredytowych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu złożenia kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien zarejestrować w sklepie swoje konto poprzez podanie m.in. loginu i hasła, które będą niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.
 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 13. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 3 Zawarcie umowy i jej realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien posiadać dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie towaru do koszyka poprzez użycie przycisku „Kup książkę”;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór metody płatności;
  4. wybór miejsca wydania towaru;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie towaru następuje w terminie realizacji, a dla zamówień złożonych z wielu towarów – w najdłuższym terminie realizacji z określonych na kartach towarów. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania towaru wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 6b. 
 10. Dowód zakupu zostaje wysłany Kupującemu drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy(faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury VAT.
 11. Poprzez złożenie zmówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego – Altenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 368291564, KRS: 0000694784, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr konta: 31 1160 2202 0000 0003 3508 8395, Millennium Bank S.A., który jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, a także został mu przesłany przez Sprzedającego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres do zwrotów oraz reklamacji.
 7. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumentakartą debetową albo kredytową, Sprzedający dokonana zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty debetowej lub kredytowej Konsumenta.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§ 5 Rękojmia
 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowyKonsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towatu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli towar sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument jeżeli towar sprzedany ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany towaru na wolny od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę towaru sprzedanego albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny towarusprzedanego. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć towar wadliwy na adres do zwrotów oraz reklamacji, a jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 pkt 10.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta towar wadliwy w razie wymiany towaru na wolny od wadlub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany towaru na wolny od wad, żądania usunięcia wadySprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.
 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.
 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania towaru KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.
 18. W terminach określonych w § 5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej towaru sprzedanego, a jeżeli Konsument żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne towaru sprzedanego stosuje się § 5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 21. Jeżeli z powodu wady towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 24. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: sklep@altenberg.pl lub wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie, Kupujący będą powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na stronie internetowej sklepu lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowanym regulaminem. W przypadku Kupujących posiadających zarejestrowane konto na stronie internetowej sklepu, zostaną oni również powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zarejestrowaniu konta e-mail) lub za pomocą powiadomienia dostępnego w koncie.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującegoobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2021.