Regulamin zakupów na stronie Altenberg.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży książek i innych artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.altenberg.pl. Sklep internetowy www.altenberg.pl jest platformą internetową prowadzoną przez spółkę: Altenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 368291564, KRS: 0000694784, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

§ 1 Definicje
 1. Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku lub numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres e-mail: adres poczty elektronicznej Kupującego, podany podczas składania zamówienia, na który przesłane zostanie potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie odstąpienia od umowy, link do samodzielnego pobrania treści cyfrowej lub umożliwiający dostęp do usługi cyfrowej, a także inne oświadczenia wskazane w niniejszym regulaminie.
 3. Adres do zwrotów oraz reklamacji: Altenberg/InPost Fulfillment, Świerkowa 1AB, 05-850 Bronisze.
 4. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 5. Cennik dostaw: zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów prezentowane na etapie składania zamówienia.
 6. Dane kontaktowe: Altenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa (uwaga – inny adres do obsługi zwrotów i reklamacji, patrz pkt 3), telefon: +48 729 963 321, e-mail: sklep@altenberg.pl.
 7. Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej kosztu wymieniona w cenniku dostaw. W przypadku zakupu towaru w postaci treści cyfrowej, jego dostawaodbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia, linku umożliwiającego samodzielne pobranie przez Kupującego treści cyfrowej na komputer lub inne urządzenie elektroniczne. W przypadku zakupu towaru w postaci  usługi cyfrowej, jego dostawa odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia, linku umożliwiającego Kupującemu samodzielny dostęp do usługi cyfrowej poprzez komputer lub inne urządzenie elektroniczne.
 8. Dowód zakupu: e-faktura VAT wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570).
 9. E-book: publikacja książkowa, której treść zapisana jest w formie treści cyfrowej (format .epub i .mobi), składająca się z tekstu, zdjęć lub obu, odczytywana za pomocą odpowiedniego oprogramowania, na ekranach komputerów lub innych urządzeń elektronicznych.
 10. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 11. Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Kupującego i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 12. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 13. Karta towaru: pojedyncza podstrona sklepuzawierająca informacje o pojedynczym towarze.
 14. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającegozakupu towaru związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który posiada dla niej charakter zawodowy.
 15. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
 16. Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj.: Dz. U. 2023 r., poz. 845).
 17. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 18. Konsument: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającegozakupu towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu towaru bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 19. Koszyk: lista towarów sporządzona z oferowanych w sklepie towarówna podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.
 20. Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.
 21. Miejsce wydania towaruadres pocztowylub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego. W przypadku zakupu towaru w postaci treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, miejscem wydania towaru jest adres pocztowy podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 22. Moment wydania towaru: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. W przypadku zakupu towaru w postaci treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, momentem wydania towaru jest moment dostarczenia Konsumentowi albo Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia, linku umożliwiającego samodzielne pobranie przez Kupującego treści cyfrowej na komputer lub inne urządzenie elektroniczne lub umożliwiającego Kupującemu dostęp do usługi cyfrowej poprzez komputer lub inne urządzenie elektroniczne.
 23. Platforma internetowa ODR: unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 24. Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowyprezentowana na etapie składania zamówienia.
 25. Podmiot uprawniony: podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj.: Dz. U. z 2016 poz. 1823).
 26. Polityka prywatności: dokument określający zasady funkcjonowania Polityki prywatności dostępny pod adresem https://altenberg.pl/polityka-prywatnosci/.
 27. Prawo konsumenckie: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 28. Przedmiot umowytowari jego dostawa do miejsca wydania towaru.
 29. Punkt odbiorumiejsce wydania towarunie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu zawartym w cenniku dostaw.
 30. Rzecz: pojedyncza rzecz ruchoma składająca się na towar.
 31. Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.altenberg.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć u Sprzedającego zamówienie.
 32. SprzedającyAltenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 368291564, KRS: 0000694784, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr konta: 31 1160 2202 0000 0003 3508 8395, Millennium Bank S.A.
 33. System: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 34. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 35. Termin realizacji: podany na karcie towaruczas, w ciągu którego towar zostanie wysłany do Kupującego.
 36. Towar: minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepieSprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), w tym towar z elementami cyfrowymi.
 37. Towar z elementami cyfrowymitowar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 38. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 39. Trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 40. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 41. Umowa: umowa sprzedaży zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku Konsumentówalbo umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku Klientów.
 42. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Kupującemu na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 43. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 44. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.:: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509).
 45. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepuokreślające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania towaru i dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§ 2 Warunki ogólne
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary zgodne z umową.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydaniarzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla towarów znajdujących się w sklepie.
 7. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. Zapłata za rzecz jest możliwa za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl będącego własnością PayPro S.A. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.
 8. W przypadku płatności kartami kredytowymi, w sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 14. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
§ 3 Zawarcie umowy i jej realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien posiadać dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie towaru do koszyka poprzez użycie przycisku „Kup książkę”, „Kup ebook” lub „Kup audiobooka”;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór metody płatności;
  4. wybór miejsca wydania towaru;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy Klientem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą debetową albo kredytową od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie towaru następuje w terminie realizacji, a dla zamówień złożonych z wielu towarów– w najdłuższym terminie realizacji z określonych na kartach towarów. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. W przypadku zakupu towaru w postaci treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, dostarczenie towaru nastąpi, jeśli Kupujący zaznaczy okienko wyboru: „Proszę o udostępnienie zakupionej treści cyfrowej / usługi cyfrowej (niedostarczanej na nośniku materialnym) przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy. Zgadzam się na utratę prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta”. 
 10. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania towaru wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 5b. Towar w postaci treści cyfrowej wysyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia, w postaci linku umożliwiającego samodzielne pobranie przez Kupującego treści cyfrowej na komputer lub inne urządzenie elektroniczne – zgodnie z instrukcją / informacją zawartą w tym e-mailu. Towar w postaci usługi cyfrowej wysyłany jest Kupującemu drogą elektroniczną poprzez przesłanie Kupującemu na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia, linku umożliwiającego Kupującemu dostęp do usługi cyfrowej poprzez komputer lub inne urządzenie elektroniczne – zgodnie z instrukcją / informacją zawartą w tym e-mailu.
 11. Dowód zakupu zostaje wysłany Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, podany podczas składania zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury VAT.
 12. Dokonując zakupu towaru w postaci treści cyfrowej lub usługi cyfrowejKupujący zobowiązuje się do korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, który zakupił tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści niniejszego regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, w tym także zastosowanych przez sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychKupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jej fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów.
 13. Poprzez złożenie zmówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego – Altenberg Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 368291564, KRS: 0000694784 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości, który jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.: Dz.U. 2018 poz. 1000).
§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ust. 1 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, a także został mu przesłany przez Sprzedającego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Oświadczenie można także skonstruować samodzielnie lub skorzystać z przygotowanego formularza dostępnego pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez KonsumentaUmowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres do zwrotów oraz reklamacji.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych lub usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 albo 2 Prawa konsumenckiego lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą debetową albo kredytową, Sprzedający dokonana zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty debetowej lub kredytowej Konsumenta.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Prawa konsumenckiego;
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§ 5 Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową
 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi– również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 5. Ponadto, towar, aby został uznany za zgodny z umową musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 6. Do towarów z elementami cyfrowymi postanowienia 6 ust. 9, 10 i 16 stosuje się odpowiednio.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią (w przypadku towaru z elementami cyfrowymi).
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 10. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o których mowa w 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumentapowstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową.
 12. Koszty napraw lub wymiany towaru ponosi Sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedającemu towarpodlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego.
 13. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towaroraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 17. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument powinien wysłać na adres e-mail: sklep@altenberg.pl lub wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego.
 19. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
§ 6 Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
 1. Sprzedający dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowilub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 3. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:  1. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 2. Konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.
 5. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku spoczywa na Sprzedającym.
 6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, postanowienia ust. 23-26 stosuje się odpowiednio.
 7. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej: 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 8. Ponadto, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z umowy, musi: 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że: a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; 3. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 4. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedającegoprzed zawarciem umowy.
 9. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz otrzymuje je przez czas: 1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub 2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 9, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 lub 9, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 12. Treść cyfrową lub usługę cyfrową Sprzedający dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem umowy.
 13. 5 ust. 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, tzn. połączenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową.
 14. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedającynie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 15. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 16. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 9, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
 17. Domniemania określone w ust. 14 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli: 1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedający poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy; 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 18. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. Sprzedający może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 19. Sprzedający doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedający.
 20. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 2. Sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową; 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedającypróbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umową bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 18 i 19; 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lubusługi cyfrowej do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 21. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
 22. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z umową jest nieistotny.
 23. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową lub usługę cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 24. Sprzedający nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treści cyfrowe lub usługi cyfrowe były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 25. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej lub usługi cyfrowejniezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 26. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentao odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 27. Sprzedający może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w umowie. Sprzedający nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedający ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 28. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 27, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedający jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 27. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia ust. 23-27 stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć umowy, jeżeli Sprzedającyzapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowejzgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 29. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności treści cyfrowej z umową Konsumentpowinien wysłać na adres e-mail: sklep@altenberg.pl lub wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego.
 30. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 31. Ilekroć w § 6 mowa jest o umowie należy przez to rozumieć umowę o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa miejsca zamieszkania Konsumenta.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na stronie internetowej sklepu lub w inny, właściwy sposób i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowanym regulaminem. W przypadku Kupujących posiadających zarejestrowane konto na stronie internetowej sklepu, zostaną oni również powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zarejestrowaniu konta e-mail) lub za pomocą powiadomienia dostępnego w koncie.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu CywilnegoPrawa KonsumenckiegoUstawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychUstawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2024 r.